blog
July 7, 2022

3. آیا می توانید سفارش کوچک را بپذیرید؟

بله، ما سفارش کوچک را می پذیریم! ما می دانیم که برخی از محصولات ممکن است به دسته آزمایشی در این زمینه نیاز داشته باشند، ما حاضریم با مشتری خود رشد کنیم!