blog
July 7, 2022

5. زمان هدایت شما چقدر است؟

برای نمونه های سفارشی، معمولا حدود 15 روز، برای سفارش عمده، حدود 25-30 روز است.